GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation), en ny dataskyddsförordning inom EU, träder i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter Personuppgiftslagen (PuL) och ställer större krav på tillämpning. Lagen handlar om allas rätt till sina egna personuppgifter, sin personintegritet och hur denna ska skyddas. För att uppfylla vår lagenliga skyldighet har vi upprättat en personuppgiftspolicy och rutiner som gör det möjligt för dem som kommunicerar med oss, för anställda, eller arbetar för oss att utöva sina rättigheter.

Detta är vår personuppgiftspolicy:
Förvaltnings AB Brinkeberg erbjuder både teknisk- och ekonomisk förvaltning samt konsulttjänster inom förvaltningsområdet. Våra kunder är såväl privata företag, industriföretag och bostadsrättsföreningar.

I verksamheten vill vi vara klara och tydliga i vår information och kommunikation kring hur vi använder kund- och leverantörskontakters, medarbetares och övriga intressenters personuppgifter (PU).

Detta innebär att vi:

• informerar om användning och ändamål
• respekterar och skyddar de PU vi mottagit
• informerar om individens rätt att ge och ta tillbaka samtycke
• på begäran tar ut registerutdrag
• kan ta emot invändningar mot användningen av PU
• på begäran kan rätta och radera PU
• på begäran kan överföra PU till annan personuppgiftsansvarig
• endast sparar PU för att uppfylla lagkrav så länge som krävs i tid
• endast använder PU för andra ändamål med berörd persons samtycke
• sparar PU för s k. ”tredje person” om detta inte medför oproportionerligt merarbete för oss
• övervakar vår behandling av PU

Det är en skyldighet för ledning och anställda att behandla personuppgifter enligt denna policy och dokumenterade rutiner samt följa gällande lagstiftning. Vi samarbetar kring denna policy med vårt moderbolag Primär Fastighetsförvaltning AB.

Vill du söka ytterligare information skicka ett mail till GDPR@primar.se med dina frågor.

 

Förvaltnings AB Brinkeberg/Primär Fastighetsförvaltning AB

I maj 2018
Koncernledningen